Библиотека

Вовед

Библиотеката е место посветено на собирање и складирање на знаење кои може да се користат за поттикнување на учеството на младите во спортски и физички активности во Европа преку употреба на иновативни неформални образовни методологии засновани на спортови на отворено. Библиотеката содржи иновативен водич за ДОС, препораки за политики на ДОС и избор на релевантни ресурси развиени во рамките на други проекти.

Водич

DOS Guide е интерактивен прирачник чекор-по-чекор кој ќе им овозможи на вашите спортски клубови, младински организации или кампови да интегрираат пристапи за повеќе спортови на отворено во својата работа и да ги инспирираат младите луѓе да се вклучат повеќе во физички активности и неформално образование.

Ресурси

Прелистајте ја збирката на водичи, брошури и алатки што се развиени од различни засегнати страни од цела Европа и можат да бидат корисни за вашата работа за користење на методологии за спортови на отворено и за поканување на младите да бидат физички поактивни.

Дополни ресурси

Ние, чуварите – Платформа за борба против насилството во спортот

Проблемот со насилството во спортот е распространет проблем во Србија и Северна Македонија. Особено меѓу врсниците, при што многу од нив доживеале некаков облик на насилство во нивните животи. Посебно штом многу луѓе редовно посетуваат спортски клубови, во овие...

INhROugh платформа за размена на знаење помеѓу клубови и организации

Оваа платформа INthROugh е развиена во рамките на проектот „IN/ThROugh – моќ на меѓусекторска синергија помеѓу образованието и спортот“ со цел да понуди простор каде спортските клубови и младинските организации ќе ги разменат своите знаења, вештини и искуства со цел...

Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Европската Унија.