Door Out Sport Водич

Добредојдовте во Водичот за ДОС!

Целта на Водичот ДОС е да ги поддржи спортските клубови, младинските организации и камповите во интегрирањето на пристапите за повеќе спортови на отворено во нивната работа што ќе ги инспирира младите да се вклучат повеќе во спортски активности. Водичот ќе им помогне да дизајнираат креативни активности и да станат поиновативни и инклузивни во нивната работа, преку здружување на силите на мултиспортски пристап на отворено, образование и граѓански активизам.

Внесете го Водичот

Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува гледиштата само на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во неа.

Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Европската Унија.