Размена на иницијативи

Иницијативите за соработка насочени кон зајакнување на меѓусекторската и транснационалната соработка меѓу спортските клубови и младинските организации за користење на методологиите за спортување на отворено како алатки за зајакнување на социјалната вклученост и кохезијата на ранливите групи може да имаат големо влијание врз животите на цели заедници. Затоа оваа платформа ви овозможува да ја споделите вашата иницијатива со засегнатите страни од цела Европа.

Испратете ни ја вашата иницијатива

 

Користете го овој формулар за да ја поднесете вашата иницијатива.

Важно е да се биде јасен и прецизен кога се опишува. Откако иницијативата ќе ни биде испратена, администраторите на платформата и претставниците на проектните партнери ќе ја оценат нејзината содржина. Сите иницијативи кои ги исполнуваат минималните барања во однос на квалитетот и квантитетот на содржината ќе бидат објавени на платформата и видливи во делот за иницијативи на страницата за точка за споделување.

Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Европската Унија.