INhROugh платформа за размена на знаење помеѓу клубови и организации

Оваа платформа INthROugh е развиена во рамките на проектот „IN/ThROugh – моќ на меѓусекторска синергија помеѓу образованието и спортот“ со цел да понуди простор каде спортските клубови и младинските организации ќе ги разменат своите знаења, вештини и искуства со цел да го користат образованието. во и преку грасрут спортот како алатка за промовирање на европските вредности и справување со горливите предизвици.

Платформата содржи два интерактивни водичи кои ќе им помогнат на младинските организации и локалните спортски клубови да ги изградат своите капацитети за интегрирање на спортот и неформалното образование, правејќи ги подостапни за голем број млади луѓе. Исто така, спортски клуб или организација ќе може да аплицира за членство во мрежата INthROugh, со што ќе се градат меѓународни партнерства и врски.

0 Comments