МОЈОТ ОМИЛЕН СОРТИСТ ЕНЕРГИЗЕР

Краток преглед:Играта се игра на почетокот на првиот ден од сесијата, како метод на меѓусебно запознавање на учесниците и подигнување на енергијата за тој ден.
Категорија на компетентност:Комуникација на свој / странски јазик
Времетраење:30 минути
Целна група:било која возраст
Учесници:8-30 учесници
Материјали и поставување:Една мека топка погодна за фрлање во затворен простор.
Подготовка:не е потребна подготовка за оваа игра.
Детален опис:Чекор 01 – Замолете ги сите учесници да станат и да формираат голем круг свртен кон центарот. Потоа, замолете ги да го кажат своето име по редослед.

Чекор 02 – Објаснете ја првата фаза од играта. Учесниците треба да кажат име и да фрлат топка на личноста со тоа име. Фаќачот треба да одговори со името на фрлачот. Ако некој од нив греши, играчот е надвор. Оставете ги учесниците да играат. (10 мин.)

Чекор 03 – Објаснете ја втората фаза од играта. Учесниците треба да го кажат името на омилениот спортист / спортист. Исто така, тие треба накратко да објаснат зошто ја ценат оваа личност. Тоа треба да биде специфична вештина, ангажман, вредно дело или слично. Остатокот од играта со фрлање останува ист како во првата фаза. (10 мин.)

Чекор 04 – Искористете ја позитивната енергија воведена во оваа игра за да ја надградите во остатокот од денот.
Варијации:Наместо да го користите името на спортската личност / спортистот, можете да побарате од учесниците да ја играат играта користејќи ги имињата на нивните омилени спортски тимови, па дури и омилените спортови. Последното е погодно ако е помала група, па не би можело да се случи многу повторување.

0 Comments