Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 1

Izazovi u sportu i u vezi sa sportom: kako ohrabriti mlade da izaberu sport kao put ka zdravom i aktivnom stilu života?

Kada razmišljamo o potrebama mladih u svetu posle pandemije, najviše smo zabrinuti za njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Tražili smo dokaze uticaja perioda izolacije, digitalne komunikacije umesto komunikacije uživo, nedostatka društvenih interakcija i boravka napolju. Naši rezultati su jasno pokazali da postoji potreba za intervencijom i sada smo spremni da damo aktivan odgovor.

Namena ovog priručnika je da bude onlajn podrška za sportske klubove, omladinske organizacije i kampove pri uključivanju višesportnih aktivnosti na otvorenom koje će podstaći mlade da se uključe u sportske aktivnosti. Priručnik će im pomoći da dizajniraju kreativne aktivnosti i postanu inkluzivnije i inovativnije u svom radu. To će postići tako što će udružiti sportske aktivnosti na otvorenom, obrazovanje i građanski aktivizam. 

Kroz naš priručnik predstavnici gorepomenutih zainteresovanih strana će naučiti kako da koriste sport za akcije podizanje svesti usredsređene na društvena pitanja u njihovoj zajednici i šire, takođe, omogućiće im da razviju nove veštine i znanja koristeći neformalno učenje kroz sport. Iz razloga koji su izloženi iznad, sigurno je da će se raditi o aktivnostima na otvorenom jer mladi sve više vole ovakav vid sporta. Pored toga, sa sportskom metodologijom koja je ciljano dizajnirana naš zadatak je da pokrijmo široko polje tema kao što su inkluzija ranjivih društvenih grupa, rad na prevazilaženju problema životne sredine, učešće mladih itd. Korišćenjem ovog priručnika naša ciljna grupa će moći da odgovori na izazove sa kojima su se suočili tokom pandemije i da dodaju novu dimenziju svom radu. 

Sportski klubovi će dobiti šansu da razviju nove aktivnosti koje su usklađene sa preferencijama mladih. Sledeći preporuke iz priručnika, moći će da podstaknu više mladih da počnu da se bave sportom na organizovan i struktuiran način koji nude sportski klubovi. 

Mladi su pokazali interes za rešavanje globalnih problema, a sport ima parcitipativnu crtu koja ga čini idealnim za obrazovne svrhe, kao što je pomoć u sticanju potrebnih veština i znanja za prevazilaženje ovih problema. Ovde na scenu stupaju omladinske organizacije. Kroz sport mogu dopreti do velikog broja mladih koje je pogodila pandemija i ponuditi im sopstvenu perspektivu i pomoć, u isto vreme pomažući sportskim klubovima da uključe neformalno obrazovanje u svoj rad.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.